داستان هایی از عهد جدید

Bibble picture

متون مندرج در این صفحات برای کمک به افرادی که در جستجوی راهی به سوی خداوند برای درک کلام او – انجیل، هستند و نیز
جهت کمک به مؤمنان در پرورش زندگی روحانی خود در نظر گرفته شده است.
این متون هیچ هدف سیاسی را دنبال نمی کند.
مسئولیت انتخاب و محتوای متون، ترجمه، ویرایش حرفه ای و صفحه آرائی گرافیکی آنها به عهده فرد زیر است:


Jaroslav Ignatius Vokoun
Beth-Or, E. M. C.
P. O. Box 69
CZ-280 50 Kolín 1
Czech Republic - Europe
Beth-Or@ekklesia-ep.comright arrow