جبرئیل به مریم می گوید که او پسری به دنیا خواهد آورد.
جبرئیل به مریم می گوید که او پسری به دنیا خواهد آورد.

left right
point ... ببینید، زنی باکره آبستن شده و نوزادی می زاید و اسم او را امانوئل می گذارد.
(اشعیاء 7:14 )

point چه کسی فرشته را نزد مریم فرستاد؟
point آیا مریم با دیدن فرشته ترسید؟
point پسر مریم چه کسی بود؟

فرشته جبرئیل از مریم دیدن می کند

نجات دهنده ای به دنیا می آید

چه چیزی می تواند طاقت فرساتر از شب تاریکی باشد که انسان طی آن ناراحت است و خواب
به چشمش نمی آید؟ در شب ساعات به آهستگی می گذرد. سرانجام اولین پرتوهای خورشید
صبحگاهی را خواهید دید. پرندگان به خواندن آغاز می کنند و همه چیز زیبا و روشن به نظر می
آید.
دنیا قبل از تولد عیسی مانند یک شب طولانی و تاریک بود. پیامبران اسرائیلی نوشته اند، که
مردم در تاریکی راه می پیمودند. به زودی دنیای تاریک و گنهکار با روشنایی حیرت آور فرزند
خداوند روشن می شد.
مدت زیادی هیچ کسی نمی دانست کی و کجا نجات دهنده جهان به دنیا خواهد آمد. حوا،
مادر نخست، امیدوار بود که این نجات دهنده پسر او باشد.
موسی گفت: «که خداوند پیامبری همچون خود او را مبعوث خواهد کرد. » پس از چندین سال
اشعیاء پیش بینی نمود که زنی باکره فرزندی را می زاید. بعد از مدتی پیامبری به نام میخا محل
تولد کودک را افشاء کرد.
ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. به مرور زمان، پیشگوئی ها فراموش شد. بیش از چهار صد سال هیچ
پیامی از آسمان نازل نگردید.
ولی خداوند تعالی از وقت و زمان مناسب برای فرستادن پیام آسمانی آگاه بود. او جبرئیل را
به زمین فرستاد تا پیام خداوند را به زنی باکره به نام مریم برساند.
جبرئیل شهر، خانه و حتی اتاقی که مریم در آنجا بود را بلد بود. جبرئیل در آنجا داخل شد، و
گفت: «سلام، مریم، تو مورد لطف خداوند قرار گرفته ای. خداوند با تو است. »
مریم با دیدن این میهمان آسمانی ترسید. ولی فرشته به او گفت: «مریم، نترس. به زودی
صاحب پسری خواهی شد. او انسانی بزرگ خواهد بود. او پسر باری تعالی لقب خواهد گرفت، و
پادشاهی او تا ابد ادامه خواهد داشت. »
مریم با تعجب پرسید: «اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ من هنوز ازدواج نکرده ام! »
فرشته جواب داد: «روح القدس بر تو نازل خواهد شد. قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. به
همین دلیل است که آن نوزاد فرزند خدا خواهد شد. برای خداوند هیچ کاری محال نیست! »
مریم آهسته گفت: «اصلاً نمی فهمم، ولی من بنده و مطیع امر خداوند هستم و هرچه
خواست او باشد، اجرا می کنم. »
لوقا 38 - 1:26