عیسای نوزاد در آغل به دنیا آمد.
عیسای نوزاد در آغل به دنیا آمد.

left right
point زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمد، پسری به ما بخشیده شد. (اشعیا 9:6 )

point چه کسی به یوسف گفت که اسم نوزاد را عیسی بگذارد؟
point عیسی در چه شهری به دنیا آمد؟
point عیسی کجا خوابید؟

عیسی مسیح در بیت لحم متولد می شود

در مسافرخانه اتاق خالی نیست

یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ در شرف وقوع بود! مریم باکره عیسی را به دنیا می آورد. او
یگانه پسر خداوند بزرگ و متعال خواهد بود.
قبل از اینکه عیسی به دنیا بیاید، مریم نزد یکی ازخاله زاده های خود به نام الیزابت رفت. او
سه ماه در آنجا ماند و بعد به منزل خود در ناصره بازگشت. یوسف در ناصره منتظر مریم بود
و با اشتیاق چشم به راه روز عروسیشان بود. هنگامی که مریم از حامله بودن خود به او گفت،
یوسف به شدت شوکه شد و فکر کرد که مریم نسبت به او بی وفا بوده است.
مریم سرگذشت خود را درباره ملاقات کننده از آسمان برای یوسف بیان کرد، ولی یوسف باز
هم شک و تردید داشت. او با خود گفت: «آیا واقعاً فرشته را دیده است؟ آیا آن نوزاد واقعاً فرزند
خداوند خواهد بود؟ آیا گفته های مریم حقیقت دارد؟ »
یوسف که سخت پایبند اصول اخلاقی بود، خواست که نامزدی خود را با مریم در خفا برهم
بزند، تا مبادا مریم بی آبرو شود.
ولی خداوند اندیشه او را دانست و همان شب فرشته ای را به خوابش فرستاد که به او گفت:
«یوسف نگران نباش، کودکی که در رحم مریم است از روح القدس است. او پسری می
زاید و تو نام او را عیسی (یعنی نجات دهنده) خواهی گذاشت، چون او قوم خود را از
گناهانشان خواهد رهانید. » یوسف از شنیدن چنین پیامی خوشحال و راحت شد. او با
خوشحالی مریم را به همسری برگزید.
چندی بعد، از امپراطور روم فرمان رسید که همه مردم در تمام سرزمین های تحت سلطه
امپراطوری باید مالیات بپردازند و سرشماری شوند. برای شرکت در سرشماری، هر شخصی می
بایست به شهر آبا و اجدادی خود می رفت. از این رو، یوسف مجبور شد به بیت لحم برود و
مریم را نیز با خود ببرد. آنها پس از چهار روز سفر به بیت لحم رسیدند.
وقتی به بیت لحم رسیدند، مریم حامله آرزوی تخت خواب راحت را داشت، ولی در مسافر
خانه هیچ اتاق خالی نبود، از این رو مجبور شدند در آغل خانه بخوابند و مریم فرزند خود را در
آنجا به دنیا آورد.
یوسف و مریم با خوشی و مسرت فرزند خود را نوازش می کردند. این همان نجات دهنده
موعود بود! «همان طورکه فرشته به ما گفت، اسم او را عیسی می گذاریم. او کسی است که
خداوند نزد ما فرستاده، تا ما را نجات بدهد. »
مریم عیسای نوزاد را در قنداقی پیچید، و بعد یوسف او را در آخوری خواباند.
متی 25 - 1:18
لوقا 7- 2:1: