BibbleStories.cc
عیسای نوجوان با آموزگاران معبد بحث می کند.
عیسای نوجوان با آموزگاران معبد بحث می کند.

left right
point تمام گنجینه های خرد و دانش در عیسی نهان است. (کلوسیانیان 2:3 ).

point چرا عیسی و والدینش به اورشلیم رفتند؟؟
point والدین عیسی او را کجا یافتند؟
point نخستین کلمات ضبط شده در انجیل چیست؟

عیسای خردسال در معبد

درباره شغل پدرش

انجیل درباره کودکی مسیح اطلاعات زیادی نمی دهد. فکر می کنید در برابر والدینش مطیع و
مهربانی بود؟ یا اینکه وقتی مجبور بود کارهای سختی انجام دهد شکایت می کرد؟
مریم مادر عیسی هرگز حرفهای جبرئیل فرشته را فراموش نکرد. آگاهی از کلمات خداوند
عیسی را قوی و خردمند خواهد ساخت. پس برای او تاریخ بندگان خداوند را تعریف کرد. عیسی
داستان آدم و حوا، کشتی نوح، وفای ابراهیم و یعقوب را از زبان مادرش شنید. او درباره موسی
که خداوند ده فرمان را به او داده بود آموزش دید. داستان های قهرمانانی چون گیدون، جاشوا،
داود، دانیل و الیاس را شنید. عیسی این داستان ها را دوست داشت، همان طور که بچه های
امروزی همچنان از آنها لذت می برند.
یک روز بهاری مریم، یوسف و عیسی به اورشلیم رفتند تا در مراسم عید فصح شرکت کنند. در
این زمان، عیسی 12 سال داشت. یک پسر یهودی در آن سن و سال مرد جوانی محسوب می شد.
وقتی به محوطه آن معبد رسیدند، عیسی دید که فروشندگان گوسفندها و کبوتران را با
قیمت گزافی برای قربانی می فروشند. صرافها با یکدیگر جر و بحث می کردند. ثروتمندان با
سر و صدای زیاد پول در جعبه اعانه می ریختند تا دیگران متوجه کار خیر آنها شوند. مردم فقیر
بایستی صبر می کردند تا نوبتشان برسد فقط به این خاطر که فقیر بودند. به نظر می رسید که
همه این به اصطلاح «پرستش ها » صرفاً یک عادت توخالی باشد. ظاهراً مردم به خاطر گناهانشان
چندان متاًسف نبودند.
وقتی عیسی چند آموزگار را در معبد دید، قلبش از شادی آکنده شد. حالا می توانست درباره
کلام مقدس با این مردان خردمند صحبت کند.
پس از هفت روز، این عید خاتمه یافت. مریم و یوسف باز رهسپار خانه شدند. ابتدا فکر می
کردند که عیسی در بین جمعیت است ولی بعد از اینکه به دنبال او گشتند و پیدایش نکردند،
به اورشلیم بازگشتند. بعد از سه روز او را دیدند که در معبد بین آموزگاران است، هم سؤال می
کند و هم جواب سؤال ها را می دهد. مریم از عیسی پرسید «چرا باعث شدی تا ما اینهمه نگران
شویم؟ »
عیسی جواب داد: « نمی دانی من بایستی که دنبال اجابت امر پدرم باشم؟ » این نخستین
کلمات او است که در انجیل ضبط شده است.
عیسی با پدر و مادرش به خانه رفت و مطیع آنها بود.
لوقا 52 - 2:39